Vil kartlegge arbeidskraftbehovet i Glåmdalen!

I løpet av få år vil tilgangen på arbeidskraft reduseres grunnet økende gjennomsnittssalder i befolkningen. I kombinasjon med høykonjuktur og behov for flere hende inne helse og omsorg gir dette store utfordringer i å skaffe rett kompetanse til private og offentlige virksomheter i fremtiden.

Åsnes Næringshage har initiert et forprosjekt med formål å avdekke hvilket arbeidskraftbehov privat -og offentlig virksomhet har behov for og i hvilken grad man er i stand til å dekke fremtidige behov for arbeidskraft i Glåmdalsregionen

 

Vi vet noe om demografi i regionen og vi vet noe om hvordan demografisk utvikling (endring i alder, utdannelse og bosettingsmønster ) vil påvirke regionens framtidige muligheter for å opprettholde et allsidig arbeidsliv og den innvirkning dette vil ha på regionens kvaliteter.   Vi vet også noe om hva som vil skje med regionen dersom ikke tiltak iverksettes.
Vi vet imidlertid svært lite (vi kan ”synse”) om omfang, framtidig behov for arbeidskraft fordelt på næringer/ bransjer, framtidig kompetansebehov, mobilitet med mer og hva som kan gjøre regionen attraktiv for aktuelle arbeidssøkere og hvilke tiltak som kan bidra til en ønsket arbeidskrafttilgang i regionen. 


”Ungdommen i dag stiller helt andre krav enn hva deres foreldre og besteforeldre gjorde”

 Jeg tror at norsk næringsliv totalt undervurderer det generasjonsskiftet som nå er på gang. I år fyller 1946- generasjonen 60 år. Jeg lurer på om vi i det hele tatt har tenkt på dette”

 ”Han advarer bedriftsledere mot å tro at unge arbeidstagere vil stå i kø på steder som Jordan på Flisa når stor deler av de ansatte går av med pensjon”

 Direktør Andreas Iversen i konsulentfirmaet Right Management til Aftenposten 07.07.06

 En 18 år gammel skoleelev sier i samme artikkel: ”For meg er det helt uaktuelt å ta en sånn jobb ( Industriarbeidsplass i Solør). Jeg tror de fleste som bor her ønsker å gjøre noe der de får litt flere utfordringer”

 ”Den store utfordringen i norsk økonomi nå er den store andelen arbeidsføre mennesker som heller enn å jobbe velger å trekke seg ut av arbeidslivet”

Professor Kjell Gunnar Salvanes ved NHH til Dagens Næringsliv 05.02.07.

Innledende sitat – sammen med mange lignende utsagn fra bedrifter som allerede i dag har problemer med skaffe arbeidskraft og en forholdsvis grov oppsummering av demografiske data illustrerer godt hvilke utfordringer næringsliv og offentlige instanser i regionen står overfor med hensyn til tilgang på adekvat arbeidskraft nå og i nærmeste framtid.

 Demografiske data

Data fra SSB viser at ca 58 % av befolkningen i Glåmdalen er i det som kan kalles yrkesaktiv alder ( 20 – 64 år). Av disse er ca 21 % i gruppa 50 – 64 år   Dette innebærer at ca 35 % av befolkningen i yrkesaktiv alder vil være pensjonister i løpet av 3 -15 år.  
Med hensyn til befolkningens aldersammensetning er det kun marginale forskjeller på kommunene i regionen,

Andel av befolkningen over 16 år med høyere utdanning (ca 12 %) er langt lavere enn gjennomsnitt for både Hedmark Fylke ( (16, 5%) og for landet (22,3 %).   Kongsvinger kommune skiller seg ut med 15,8 % av befolkningen med høyere utdannelse.

Antall innbyggere i Solørkommunene er dramatisk redusert siden 1995. I SSB sine prognoser for befolkningsutvikling fram til 2025 forventes denne utvikling å fortsette. Utviklingen ser pt ut til å være dårligere enn forutsatt i SSB sine prognoser. Kommunene Eidskog, Kongsvinger og Sør og Nord Odal har stabilt befolkningsgrunnlag med svak vekst. Også her viser Kongsvinger større vekst enn de andre kommunene.

Næringslivsstruktur og sysselsetting

Til tross for en betydelig reduksjon er fortsatt en svært høy andel sysselsatt innefor primærnæringene (2,9 – 14,4 %). Kongsvinger har kun 2,9 % av de yrkesaktive sysselsatt i primærnæringen mens de øvrige kommunen har mellom 6,5 og 14,4 % sysselsatt innenfor primærnæringene. Primærnæringene har hatt en betydelig reduksjon i antall arbeidsplasser de siste år. Denne utviklingen som skyldes omfattende mekanisering i skog og jordbruk og forventes å flate ut eller stagnere.

Sekundærnæringene i regionen – vil på grunn av arbeidsstokkens aldersammensetning forventes å få et betydelig behov for å rekruttere ny arbeidskraft i årene som kommer.

Sekundærnæringa sysselsetter mellom 17 og 31 % av arbeidstakerne i kommunene. Det er stor forskjell mellom kommunene.

Tertiærnæringene står for ca 57 – 79 % av sysselsetningen i kommunene. Også her er det store forkjeller på kommunene.

 

 

 

 

Alt innhold er beskyttet av loven om opphavsrett © 2019 Åsnes Næringshage. Utviklet av Spire Web & Design

Personvern og cookies